Tickets

ANBI gegevens

BredaPhoto is aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI status geeft donateurs recht op giftenaftrek: 1,25 maal het geschonken bedrag. Hierover hoeft geen schenk- en erfbelasting betaald te worden.

Stichting BredaPhoto
Handelsregister_20096122 | RSIN 808579071

Doelstelling
Doel is het organiseren van een biënnale tentoonstelling voor een breed publiek in zowel binnen- als buitenlocaties in het centrum van Breda. Hiernaast een eveneens breed opgezet en uitgebreid (educatief) randprogramma voor jong tot oud, amateur tot (jonge) professional.

Beleidsplan op hoofdlijnen
BredaPhoto is een tweejaarlijks internationaal fotofestival dat zich afspeelt in de buitenruimte en beeldende kunstinstellingen van Breda. BredaPhoto toont actuele autonome- en documentaire fotografie aan de hand van een internationaal relevant maatschappelijk thema: actueel, prikkelend en op een originele manier getoond. Zowel in de keuze voor het werk als in de presentatiewijze wordt gestreefd naar de hoogst haalbare kwaliteit. Het festival presenteert internationaal gerenommeerde kunstenaars zij aan zij met jong talent en stimuleert de creatieve uitwisseling tussen beide.

BredaPhoto wil naast liefhebbers ook bezoekers trekken die normaliter niet zo snel naar een museum gaan, die niet zo snel fotografie bekijken. Daarom hecht BredaPhoto eraan om werk van kunstenaars, belangrijk werk, te tonen in de openbare ruimte. Dat nodigt uit om verder te kijken. BredaPhoto heeft tot doel mensen daarin de eerste stap te laten zetten.

BredaPhoto vindt het belangrijk dat bezoekers en deelnemers iets opsteken van het festival. Dat kan kennis of techniek zijn, dat kan ook een andere blik op fotografie en/of op actualiteiten zijn. Het festival wordt daarom aangegrepen om zo veel mogelijk mensen uit te dagen actief deel te nemen via workshops, educatietrajecten, rondleidingen, wedstrijden, ontmoetingen en discussies. Zodoende stimuleert het de actieve beoefening van kunst door mensen van alle leeftijden en gezindten, en wordt het festival ook meer en meer een ontmoetingsplaats van ideeën.

De laatste edities heeft het festival zich gepositioneerd als betekenisvol internationaal kunstfestival waar per editie zo’n 80.000 bezoekers op afkomen. Fotografen uit de hele wereld komen naar het festival en ook het publiek is internationaal.

Missie
Het realiseren van een professionele, internationale, fotobiënnale aan de hand van een maatschappelijk relevant thema. Daarmee wil het festival:
• aan een zo breed mogelijk publiek het enthousiasme overbrengen voor fotografie;
• het maatschappelijk debat over het thema entameren en het publiek daarbij betrekken;
• werken aan een inhoudelijk sterke, internationale positie van Breda als thuisbasis voor fotografie en beeldcultuur. Een profiel waar het culturele veld, het onderwijs en bedrijfsleven aan bijdragen.

Bestuur
Dhr. drs. B.J.H. Straatman, College van bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam (voorzitter)
Dhr. M.G Wesseling, Directeur Institute of Social Studies (secretaris)
Mw. drs. M.J. Horeman, Gemeentesecretaris Sliedrecht (penningmeester)
Mw. M. Wiegel (bestuurslid)
Mw. M. van den Wildenberg (bestuurslid)

Beloningsbeleid
BredaPhoto heeft geen mensen in dienst. Het kernteam is op freelance basis verbonden aan het festival. Het bestuur van BredaPhoto voert haar taken onbezoldigd uit.

Activiteiten
De volgende editie van BredaPhoto festival staat gepland van 9 september tot en met 25 oktober 2020. Daarnaast is er een  uitgebreid educatief programma en een international talenten programma. Via de onderstaande is de evaluatie 2017 te lezen en de subsidieverantwoording inclusief resultaatrekening / balans:

Evaluatie BredaPhoto 2017
Subsidieverantwoording 2017

Contactgegevens
Post- en bezoekadres
Speelhuislaan 155
4815 CD Breda
Nederland

Telefoon & e-mail
telefoon kantoor: + 31 (0) 76 532 93 11
e-mail: info@bredaphoto.nl