BredaPhoto
international
photo festival

Songs From the Heart
11 sep - 26 okt 2014

 

We zijn los!

vrijdag 12 september 2014

Gisterenavond was de officiële opening van BredaPhoto in Mezz. Wat een fijn feestje was dat. De prachtige lezing van Hans Kennepohl, auteur van het boek ‘Wij zijn nog nooit zo romantisch geweest’ kunt hieronder lezen.

“Vreselijke hoogvlakten, afgrijselijke woestenijen, walgelijke watervallen, verschrikkelijke rotsen en gruwelijke afgronden.” Dit was de beleving van een bezoeker van de Engelse natuur rond het Lake District in de zeventiende eeuw. De wildernis was voor hem een plek om te jagen of vruchten te verzamelen, maar zeker niet om lang te blijven, laat staan er een esthetisch genot te beleven. Pas sinds de opkomst van de romantiek eind de achttiende eeuw is er meer waardering voor de woestheid van de natuur. Tegenwoordig reizen Amerikaanse geliefden naar Niagara Falls. De enorme waterval is het gedroomde decor van hun huwelijksvoltrekking die de bezegeling moet zijn van hun even grootse liefde. Maar op de foto’s van Alec Soth hangt een goedkope commerciële sfeer waarbij de echtscheiding niet ver weg is. En hij lijkt gelijk te hebben: uit onderzoek blijkt dat maar één op de tien stellen een blijvend verliefd gevoel kennen. De romantische liefde mag dan bestaan, je kunt er je leven maar beter niet op inrichten.

Deze negatieve sfeer doortrekt ook de andere twee hoofdbetekenissen van het woord romantiek. Als kunststroming van eind achttiende, begin negentiende eeuw is ze in de afgelopen decennia vaak verguisd en weggezet als kitsch. En hoewel er de afgelopen jaren een opvallende herwaardering is, staat nog steeds het woord ‘romantisch’ in kunstkritieken synoniem voor sentimentaliteit, onechtheid en gekunsteldheid. Vals en romantiek vormen samen bijna één woord. Tot slot staat ‘romantisch’ voor een naïef wereldbeeld, gereserveerd voor diegenen die denken dat de wereldvrede zal uitbreken als alle mensen maar wat meer aandacht voor elkaar zouden hebben. Al met al is de romantiek vergeven van de grootst denkbare clichés en lijkt daardoor buiten de maatschappij te staan.

Niets is minder waar. De drie betekenissen van romantiek - als liefde, als kunststroming en als naïef wereldbeeld – zijn verbonden door een onderliggende ideologie die essentieel is voor het begrijpen van de huidige tijdsgeest. De eminente filosoof Isaiah Berlin noemde de romantiek niet voor niets de ‘grootste ommekeer in de Westerse cultuurgeschiedenis’. De romantiek levert het onderliggende waarden- en normenpatroon van veel huidige maatschappelijke debatten. Van cosmetische chirurgie tot hoe wij onze kinderen willen opvoeden, van de plofkip tot hoe wij ons leven zelf betekenis geven. Kennis van de romantiek is daardoor ook zelfkennis. En tot slot geeft ze meer inzicht in het door ons vaak afgekeurd gedrag van mensen uit niet-romantische culturen, zoals de Chinese.

Wat is deze ideologie, die een erfenis is van de romantiek? Ze bestaat ruwweg uit drie elementen. De eerste is dat de mens goed is. Volgens het christendom aten Adam en Eva in het paradijs van de appel van de Boom der Kennis. Daarom zijn volgens de kerkvader Augustinus alle mensen die daarna geboren worden behept met de erfzonde, een automatische neiging naar het kwade. In de periode van de verlichting, zo eind zeventiende eeuw, begin achttiende eeuw, komt een positiever mensbeeld opzetten: de mens is maakbaar. Hij wordt geboren als een onbeschreven blad, een tabula rasa. Als hij het goede met genot associeert en het kwade met pijn, dan zal hij uitgroeien tot een goede modelburger. De romantici gaan een stap verder: de mens is van nature goed. De grondlegger Jean-Jacques Rousseau gebruikt de plant als metafoor: een zaadje heeft wel wat water en licht nodig, maar hij weet uit zichzelf wel wat te doen, daar is geen sturing van buitenaf voor nodig. Van Rousseau loopt er een directe lijn naar de hippiecultuur uit de jaren zestig van de vorige eeuw, waarvan de foto’s van Tom Hunter de hedendaagse uitvloeisels beschouwen.

Het uitgangspunt dat de mens goed is levert wel direct een probleem op. Want als de mens van nature goed is, hoe komt het kwaad dan in de wereld? Volgens de romantici is dit een resultaat van de moderne, stedelijke maatschappij. Dicht op elkaar gepakt worden mensen jaloers op elkaar en ontwikkelen afgunst. Ze gaan jagen op status en bezit, vervreemden van zichzelf, met allerlei vormen van criminaliteit tot gevolg. Technologie helpt ook niet: ze haalt mensen uit elkaar zodat die zich terugtrekken in een hedonistische fantasiewereld. De negatieve reacties op Facebook of elke andere nieuw technologie die in onze maatschappij geïntroduceerd wordt, is een hedendaagse variant van deze kritiek. In de fotografie zien we de laatste jaren een opvallende herwaardering van oude technieken. Zelfs de relatief moderne polaroids, zoals toegepast door Martijn van der Griendt, worden ineens ‘betrouwbare, echte media’. Ze kunnen immers niet gefotoshopt worden, ze zijn het vinyl van de fotografie.

Het tweede element is de nadruk op het gevoel. Romantici gaan voor hun moraliteit niet meer af op de Tien Geboden uit de Bijbel, maar op wat hun binnenste hen vertelt. Het gevoel wordt scherprechter in kwesties van goed en kwaad, maar ook bij levensbeslissingen in werk, liefde en vriendschap. Als iemand wil weten welk leven het beste bij hem past, moet hij diep in zichzelf te rade gaan. Gevoelens krijgen daarnaast ook een zingevende functie: het leven is de moeite waard door de sensaties die we beleven. Rousseau stelt: ‘Leven, dat is doen in plaats van ademen, dat is gebruik maken van onze organen, zintuigen, vermogens, van alles wat we in ons hebben en wat ons doet voelen dat we bestaan. Niet hij die de meeste jaren telt heeft het meest geleefd, maar hij die het leven het meest heeft geproefd.’ Om goed te luisteren naar hun zuiverste, innerlijke gevoel, zoeken romantici de natuur op.

De jachtige stedelijke omgeving met al zijn onnatuurlijkheid zou ons vervreemden van onszelf, op elke hoek van de straat zijn er dingen te koop of mensen waar we iets mee moeten, al is het maar dat we ze moeten vermijden. Een boom wil niets van mens, in de natuur horen we de stem van ons innerlijk het helderst. Het is logisch dat Caspar David Friedrich een belangrijk onderdeel is van de expositie. Zijn blik echoot in werk van Eelco Brand, Tom Callemin en Andrej Glusgold. De natuur is niet alleen mooi, maar ook bedoeld voor contemplatie, zodat de mens tot zichzelf komt. De maximale ervaring daarbij is de sublieme ervaring. Voor de romantische theoloog Schleiermacher, grondlegger van de moderne theologie, was dat bijvoorbeeld de sterrenhemel. Kijkend naar een oneindig aantal sterren realiseert een mens zich zijn nietigheid en tijdelijkheid, maar is zich tegelijkertijd bewust dat hij het is die dit alles aanschouwt, dit gigantische proces van miljarden jaren dat zich voltrekt in een onmetelijke ruimte. In deze ervaring is het mogelijk om zich verbonden te voelen met het al. Dit is de romantische variant van een religieuze ervaring en het is juist die sublieme sensatie die de schilderijen van Caspar David Friedrich zo iconisch romantisch maakt.

Het derde element is individualisme. In de verlichting ligt de nadruk op gelijkheid, alle mensen zijn in principe geboren met dezelfde aanleg. Romantici stellen dat mensen wel gelijkwaardig zijn, maar juist ongelijk. Elk individu moet zijn leven vormgeven naar zijn eigen unieke innerlijk. Het is dus belangrijk om een eigen identiteit te hebben, opgebouwd uit verschillende elementen zoals de keuze van je auto in de foto’s van Andrew Bush. Uit het feit dat het de autofabrikanten zijn die ons een bouwsteen voor onze identiteit verschaffen blijkt al dat niet iedereen dit even goed kan. Diegenen die dat wel kunnen, die nieuwe manieren van ‘kijken’ en ‘zijn’ uitvinden, worden door romantici tot genieën verheven. Vooral kunstenaars krijgen deze rol toebedeeld, zoals Lord Byron, de eerste popster ter wereld die met zijn tegendraadse leven model stond voor de hedendaagse antiheld. Er loopt een directe lijn van hem naar James Dean en Johnny Depp. Tegenwoordig is de cultus van het genie niet meer exclusief aan kunstenaars voorbehouden. Zelfs in de zakenwereld, bij uitstek een onromantische wereld, worden Steve Jobs en Richard Branson door velen niet meer gezien als gewiekste ondernemers belust op geld en succes, maar als briljante visionairen die de wereld verrijken met hun innovatieve producten.

Deze drie elementen – de goedheid van de mens, het gevoel als morele kompas en de uniciteit van elk mens - kunnen worden samengevat in één begrip: authenticiteit. Jezelf zijn, niet doen wat anderen je voorschrijven of wat je ouders van je verlangen is de norm geworden. Deze visie is diep doorgedrongen in de populaire cultuur, in zelfhulpboeken en televisieshows. Volgens Dr. Phil is je authentieke zelf “de “jij” die je binnenste kern vormt. Het is het gedeelte van jezelf dat niet wordt bepaald door je baan, relaties of bezigheden. Het is de unieke combinatie van al jouw talenten, vaardigheden, mogelijkheden, interesses en wijsheden en al jouw kwaliteiten en waarden die alleen van jou zijn en uitgedrukt moeten worden. Het staat in tegenstelling tot wat je verteld is, wat je door anderen geacht wordt te doen of te zijn. Het is de “jij” die opbloeide in de periodes in je leven toen je het gelukkigst was en je jezelf het meest vervuld voelde.” Zelfs als ouders stiekem hopen op een bloeiende carrière voor hun kind in de advocatuur, zullen ze naar buiten toe verklaren dat hun kind ‘vooral moet doen wat het leuk vindt’. Dit is de grote kracht van de romantiek. Ze is een emancipatoire inzet waar ieder mens zich altijd op kan beroepen. Vanuit dit perspectief bezien is de romantiek geen reactie op de verlichting, zoals zo vaak beweerd wordt, maar een logisch vervolg. In de verlichting emancipeert de mens, in de romantiek het individu. Er zijn veel ideologieën, maar geen enkele geeft het individu zoveel vrijheid als de romantiek en dat is misschien wel waarom ze vandaag de dag zo levend is en alle andere ideologieën uit de twintigste eeuw heeft overleefd.

De expositie Songs from the Heart onderzoekt de romantiek op verschillende manieren, en in het bijzonder zijn rol in ons hedendaagse leven. Dat romantische leven begint al vroeg, als we geboren worden als onschuldig kind. Want als, zoals de romantici beweren, het kwaad van buitenaf komt, vanuit de maatschappij, dan zijn kinderen onschuldiger dan volwassenen. De dichter William Wordsworth noemde volwassenen zelfs ‘gevallen kinderen’. Delphine Schacher onderzoekt de onschuld door ze te contrasteren met de harde en arme Roemeense maatschappij. 

Later kun je je als jongere aansluiten bij een jeugdcultuur. Deze verschillen sterk in verschijningsvorm en normen en waarden. Zo zijn er melancholische goths, speelse skaters en ironische hipsters. Maar bij allen draait het bovenal om authenticiteit, het lidmaatschap van een jeugdcultuur moet van binnenuit komen. Iemand die wel de kleding draagt, maar niet de waarden en normen belichaamt, is een poseur. Het gaat er om jezelf uit te drukken, zoals in de romantische explosie bij uitstek: Burning Man, gefotografeerd door An-Sofie Kestelyn.

In elke liefdesrelatie is de romantiek op zijn minst sluimerend op de achtergrond aanwezig, al is het in zijn afwezigheid. We weten dat ze misschien irreëel is, maar ze sijpelt toch door in de verhoudingen tussen partners. Het ideaal van de eenwording van de geliefden is letterlijk voelbaar en in de plastic samensmelting bij Photographer Hal. De reeks foto’s zou kunnen teruggrijpen op de beschrijving van de liefde uit het Symposium van Plato. Hierin wordt gesteld dat man en vrouw ooit aan elkaar zaten met vier armen en benen en dat na een scheiding door de goden ze naarstig op zoek naar elkaar zijn, hunkerend naar versmelting.

Iedereen die een boswandeling maakt, een weekendhuisje in de natuur huurt of een natuurreis boekt, is schatplichtig aan de romantici. Het meest extreem zijn de mensen die zich terugtrekken uit de samenleving om in de natuur te leven, geportretteerd door Lisa van Casand. Zo hopen zij op een puurder, echter leven en kunnen meer zichzelf zijn. De foto’s van Alexander Gronsky maakt ons waardeoordeel van de stad en de natuur scherp duidelijk: het lijkt er wat armoedig uit te zien, hoe de Moskovieten de illusie van natuur proberen te beleven aan de rafelranden van de betonnen stad. 

Drie bijdragen gaan in op de verdwijning van traditionele Aziatische cultuur. Taichi Gondara eert de Wasoreijin, statige vrouwen in traditionele Japanse kledij. Keiichi Ito fotografeert eeuwenoude kersenbomen en drukt ze af op ambachtelijk gemaakt papier volgens een techniek die al meer dan 1500 jaar oud is. En Kris Vervaeke brengt waarzeggers in beeld, een beroep in verval. Romantici verzetten zich tegen de moderne maatschappij, al het fabrieksmatige mag dan goedkoop en functioneel zijn, de kunstmatige producten staan ver van de natuur af. Tradities moeten daarom in ere gehouden worden, ze stammen uit een tijd dat de menselijke cultuur nog dichter bij de natuur stond. Het brood met passie, dat in de schappen van Albert Heijn ligt, is een van de platste Westerse varianten van dit idee.

Tot slot toont het werk van Eline Benjaminsen de vervoering en ontzag die zich van mensen meester maakt als zij een indrukwekkend kunstwerk aanschouwen. Volgens de romantiek loopt de veelvormigheid van de kunst parallel aan de veelvormigheid van het leven. Kunst sensibiliseert en pioniert nieuwe vormen van kijken en leven. Ik wens u deze vervoering toe, hier op de tentoonstelling, maar ook thuis en in de rest van uw romantische leven.

'Less is more' bij BredaPhoto Masterclass

woensdag 3 september 2014

Samen met ervaren fotografen verkenden de vijftig deelnemers van de BredaPhoto Masterclass het festivalthema …»Lees verder

Foto-exposities & fotowedstrijd

maandag 1 september 2014

Ter gelegenheid van het Van Goghjaar 2015 organiseert het Vincent van GoghHuis in samenwerking met BredaPhoto, De …»Lees verder

Mistig en mysterieus

zondag 31 augustus 2014

De foto’s van Todd Hido nemen een prominente plek in tijdens BredaPhoto. Een van zijn foto’s siert …»Lees verder

Professionals beoordelen jouw werk

donderdag 28 augustus 2014

Altijd al willen weten wat een professional op fotogebied van jouw foto’s vindt? Dan ben je op BredaPhoto aan …»Lees verder

Productie BredaPhoto in volle gang

maandag 18 augustus 2014

Aan het productieproces van de foto’s voor het festival gaan maanden van voorbereiding vooraf. Curator …»Lees verder

Pendeldienst met de boot naar Belcrum Beach

dinsdag 5 augustus 2014

Belcrum Beach is een van de buitenlocaties tijdens BredaPhoto. Op de 'beach' exposities van An-Sofie …»Lees verder

De verborgen expositie van BredaPhoto

dinsdag 15 juli 2014

BredaPhoto zoekt elke editie weer naar nieuwe wegen om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van verrassende …»Lees verder

Eerste namen BredaPhoto bekend

maandag 26 mei 2014

BredaPhoto brengt dit najaar weer de top van de hedendaagse fotografie naar Breda. Een flink aantal fotografen is al …»Lees verder

Nieuwe Veste ontmoet BredaPhoto

dinsdag 20 mei 2014

BredaPhoto en Nieuwe Veste hebben een zomerseizoen vol activiteiten voor iedereen. Er zijn diverse workshops …»Lees verder

Koen Hauser tweede Fotograaf des Vaderlands

woensdag 16 april 2014

Op 16 april heeft stichting Fotoweek Koen Hauser benoemd tot de nieuwe fotograaf des Vaderlands. Deze is nu een jaar …»Lees verder

BredaPhoto en Fotoweek werken samen

maandag 24 maart 2014

Van 12 t/m 21 september 2014 vindt de fotoweek plaats. Voor deze tweede editie hebben BredaPhoto en de Fotoweek een …»Lees verder

Kick-off Masterclass BredaPhoto 2014

donderdag 16 januari 2014

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* …»Lees verder

Thema 2014 bekend gemaakt op eerste academiedag

vrijdag 4 oktober 2013

Op de eerste academie-dag is het thema van de komende festival bekend gemaakt. De volgende editie heeft als titel: …»Lees verder

Expositie Steenbergen Archief in Stadsarchief Breda

dinsdag 17 september 2013

Sinds enige tijd is het archief van de Steenbergse dorpsfotograaf Van Mechelen en Verschuren in handen van AKV | St. …»Lees verder

Data BredaPhoto 2014 bekend!

vrijdag 19 april 2013

Het duurt nog even, maar zet het alvast in de agenda: de zesde editie van het BredaPhoto international photo festival. …»Lees verder

BredaPhoto 2012 voorbij

vrijdag 26 oktober 2012

BredaPhoto 2012 zit er weer op. Wij vonden het weer enorm geslaagd en kijken al uit naar de volgende editie in 2014. …»Lees verder

Vrijdag Dag van de Fotografie in Pakhuis de Zwijger

maandag 22 oktober 2012

BredaPhoto 2012 is voorbij. Het opruimen is vandaag begonnen, het nagenieten gisteren al. Maar de fotografie, die …»Lees verder

Cinemagraphs van BredaPhoto 2012

zondag 21 oktober 2012

Tijdens BredaPhoto 2012 maakte het fotografenduo Bries Beweegt de afgelopen weken een reeks …»Lees verder

Betaald parkeren op zondag

donderdag 18 oktober 2012

De afgelopen weken kregen enkele bezoekers van BredaPhoto op zondagen parkeerboetes. Houd er rekening mee dat in …»Lees verder

presentatie thema op academiedag

woensdag 17 oktober 2012

De aftrap van BredaPhoto 2014. Op de eerste academie-dag is het thema van de komende festival bekend gemaakt. De …»Lees verder

Chris de Bode geeft laatste lezing BredaPhoto

vrijdag 12 oktober 2012

Nog twee weekeinden BredaPhoto en dan zit het er weer op voor 2012. Op zondagmiddag 14 oktober geeft Chris de Bode in het …»Lees verder

Expeditie Photo de hele herfstvakantie open

donderdag 11 oktober 2012

Dit is de laatste week van BredaPhoto kids, het kinderproject speciaal voor scholen. In totaal bezochten al 2000 …»Lees verder

Een verslag uit Beirut van Jeroen Kramer

maandag 8 oktober 2012

Jeroen Kramer woont in Beirut, de hoofdstad van Libanon. Naast zijn werk als fotograaf schrijft Kramer persoonlijke …»Lees verder

Overzicht activiteiten voor dit weekend

vrijdag 5 oktober 2012

Dit weekend weer een druk programma voor de boek. Hier een overzicht. Vrijdag Lezing John …»Lees verder

Singelloop en verkeerssituatie op zondag 7 oktober

donderdag 4 oktober 2012

Overweegt u zondag 7 oktober naar BredaPhoto te komen? Bijvoorbeeld voor de lezing van Carel van Hees in Galerie …»Lees verder

Expo in de Nieuwe Veste

woensdag 3 oktober 2012

Tot het einde van BredaPhoto toont de Nieuwe Veste een expo met het beste werk van amateurfotografen. Ook het …»Lees verder

New Korean Photography in het Huis voor Beeldcultuur

woensdag 3 oktober 2012

Tot en met 21 oktober toont BredaPhoto in het Huis voor Beeldcultuur expo New Korean Photography, met daarin het …»Lees verder

De Avond van het Nieuwe Talent bij BredaPhoto

donderdag 27 september 2012

Morgen, vrijdag 28 september, organiseert BredaPhoto de Avond van het Nieuwe Talent in het Huis voor Beeldcultuur. …»Lees verder

Donderdag Tijs Goldschmidt, Dani Gal en meer op BredaPhoto

maandag 24 september 2012

Op donderdag 27 september organiseren Lokaal01 en BredaPhoto twee gesprekssessies in het Huis voor Beeldcultuur. …»Lees verder

Opening expo amateurfotografen in Nieuwe Veste

donderdag 20 september 2012

Op zaterdag 22 september wordt in de Nieuwe Veste de tentoonstelling met het beste werk van (top)amateurs geopend. …»Lees verder

Project Michiel Brouwer ook naar Zweden

woensdag 19 september 2012

Tijdens BredaPhoto toont Michiel Brouwer zijn Lapponensis, een project over een verzwegen verleden van …»Lees verder

Carel van Hees over een zingende man in Rotterdam

dinsdag 18 september 2012

Voor BredaPhoto werkten Jeroen Kramer, Willem Poelstra en Carel van Hees alledrie aan projecten binnen het …»Lees verder

Lezing Joke Hermsen online

maandag 17 september 2012

BredaPhoto 2012 werd dondedag 13 september ingeluid met een lezing van auteur en filosofe Joke Hermsen. De tekst die …»Lees verder

Vertoning documentaire Silent Snow op zaterdag

vrijdag 14 september 2012

Op zaterdag 15 september toont BredaPhoto in het Breda’s Museum Silent Snow, een documentaire over de Inuit in …»Lees verder

Aftrap BredaPhoto 2012

vrijdag 14 september 2012

Gisteren, donderdag 13 september, werd in popcentrum Mezz het startschot gegeven voor BredaPhoto 2012. Veel …»Lees verder

Zieke Christophe Agou zegt BredaPhoto af

donderdag 13 september 2012

Helaas, fotograaf Chrisophe Agou heeft zijn bezoek aan Breda moeten afzeggen wegens ziekte. Dit betekent ook dat …»Lees verder

Meet & Greet met festivalfotografen

woensdag 12 september 2012

Een groot aantal fotografen uit binnen en –buitenland is op donderdag 13 september aanwezig bij de opening …»Lees verder

Lezingen Weber en Spano tijdens openingsweekend

dinsdag 11 september 2012

Op zondag 16 september geeft fotograaf Donald Weber een lezing in het Breda’s Museum. Deze lezing zou eerst in …»Lees verder

De verzamelingen van Claudia Sola en Tendance Floue

maandag 10 september 2012

Binnen een serie of reeks krijgen foto’s en beelden soms een heel andere betekenis dan de maker voor ogen heeft …»Lees verder

Grote namen aanwezig tijdens openingsweekend

zondag 9 september 2012

»Lees verder

Larry Towell komt naar Breda!

vrijdag 7 september 2012

Magnum fotograaf Larry Towell heeft zojuist bevestigd op donderdag 13 september naar Breda te komen. Towell toont …»Lees verder

Fotografie voor kinderen bij de Academie d’Imagie

vrijdag 31 augustus 2012

Op zaterdag 15 en zondag 16 september strijkt de rondreizende caravan van de Academie d’Imagie neer op …»Lees verder

Joke Hermsen opent BredaPhoto 2012

woensdag 29 augustus 2012

Op donderdag 13 september wordt in poppodium Mezz voor een publiek van genodigden het startschot gegeven voor …»Lees verder

Lezingen en interviews tijdens BredaPhoto

dinsdag 28 augustus 2012

Op de website van BredaPhoto is een up-to-date overzicht te vinden van de lezingen en interviews die tijdens het …»Lees verder

Willem Poelstra herkent eigen familiegeschiedenis in Kosovo

vrijdag 24 augustus 2012

Willem Poelstra was één van de drie projectfotografen van BredaPhoto 2012. Samen met Jeroen …»Lees verder

Speciaal project fotografisch talent uit Korea

donderdag 23 augustus 2012

Tijdens BredaPhoto exposeert de Koreaanse fotograaf Kyungwoo Chun een serie van zijn portretten. Daarnaast laat …»Lees verder

Philip Schuette genomineerd voor Steenberg Stipendium

donderdag 9 augustus 2012

Philip Schuette is een van de genomineerden voor het Steenbergen Stipendium 2012. Het prestigieuze Steenbergen …»Lees verder

Nominaties voor Photo Acadamy Award

vrijdag 3 augustus 2012

De fotografen Sanne de Wilde en Peter Dekens zijn genomineerd voor de Photo Academy Award 2012. Beiden werden eerder …»Lees verder

Eerste fotografen BredaPhoto2012 bekend

woensdag 13 juni 2012

De eerste namen van de fotografen van BredaPhoto 2012 zijn inmiddels bevestigd. Het belooft een mooi festival te …»Lees verder

BredaPhoto 2012 website

dinsdag 12 juni 2012

Een nieuw jaar vraagt om een frisse, nieuwe start. Met een nieuw uiterlijk, vanzelfsprekend. BredaPhoto heeft in …»Lees verder

Carel van Hees filmt voor BredaPhoto 2012

woensdag 6 juni 2012

Carel van Hees, de vermaarde Rotterdamse fotograaf die bekend werd met zijn rauwe en energieke portretten en …»Lees verder

Michiel Brouwer's Scandinavische epos

woensdag 6 juni 2012

Michiel Brouwer, AKV | St Joost alumnus 2009, werkte na het afstuderen zijn project Lapponesis uit tot heus boek.. Bij …»Lees verder